ORGANI KOMORE

Dalibor Mrša,

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA:

Advokat Dalibor Mrša rođen je u Banjoj Luci, 15.11.1974. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2001. godine, a takođe u Banjoj Luci je položio pravosudni ispit 2004. godine. Upisan u Imenik advokata sa danom 4.5.2010. godine.Nakon završetka studija zaposlen u Republičkom tužilaštvu RS u svojstvu pripravnika, i to u periodu od novembra 2001. do novembra 2003. godine, gdje se u toku naznačenog perioda upoznao sa radom tužilaštava i sudova, i to prije svega Osnovnog suda u Banjoj Luci gdje je proveo najviše vremena.

Tokom rada prošao je sve faze rada suda, od prijema do otpreme pošte, rada svih upisnika (parnični, vanparnični, izvršni, krivični), upoznao se i sa praktičnim radom u vođenju parničng, vanparničnog i krivičnog postupka u sklopu obuke, upoznao se i radio na predmetima zemljišno-knjižnog odjeljenja Osnovnog suda, te radom privrednog odjeljenja ovog suda.

Nakon završetka pripravničkog staža zasnovao je radni odnos u JP Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka, Kompanija m:tel.

Iskustvo u radu u okviru Kompanije m:tel (2004-2010. godina):

 • priprema ugovora o pružanju usluga iz oblasti telekomunikacija,
 • priprema internih i statusnih akata Društva,
 • priprema i izrada investicionih odluka Društva,
 • vođenje disciplinskih postupaka u svojstvu predsjednika disciplinskih komisija,
 • zastupanje Društva pred organima uprave (Republičke uprave za geodetske i imovisnko-pravne poslove),
 • zastupanje Društva pred sudovima na području cijele Bosne i Hercegovine u parničnim postupcima,
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje telekomunikacione infrakstrukture društva na području Bosne i Hercegovine,
 • sekretar Uprave društva,
 • Rukovodilac samostalne službe za opšte i pravne poslove,
 • predsjednik ili član komisije za javne nabavke.

Od 4.5.2010. godine upisan u imenik advokata Advokatske komore RS.

Ključne reference u oblasti advokature:

Dalibor Mrša je obavljao funkcije delegata u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske i sudije prvostepenog disciplinskog suda. Takođe, izabran je za delegata u novom sazivu Skupštine u 2021. godini, ujedno je i kandidat za predsjednika Advokatske komore Republike Srpske.

Bio je i član Komisije Advokatske komore Republike Srpske za materijalnu pomoć advokata u periodu dužem od 5. godina.

Učesnik je niza seminara, na kojima je učestovao i u svojstvu predavača.

Članstvo :

 • Advokatska komora Republike Srpske,
 • European Legal Committee for Consumer Rights, London,
 • IR Global group, U.K.

Advokat Dalibor Mrša je arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže i arbitar Arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske.

 • Časopis „Vještak“ Banja Luka,
 • Global Legal Group Ltd. London, with partners European Company Lawyers Association

Bračni status: Oženjen, otac četvoro djece.

Jezik: Engleski

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske je ovlašćen i obavezan:

 • da predstavlja i zastupa Komoru,
 • da preduzima radnje da osigura zaštitu ustavnosti i zakonitosti u radu Komore,
 • da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću u cijeloj Bosni i Hercegovini,
 • da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa drugim advokatskim komorama, asocijacijama advokata stranih država, regionalnim i međunarodnim advokatskim udruženjima,
 • da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa državnim ili međunarodnim organizacijama, institucijama ili asocijacijama,
 • saziva Skupštinu Komore i rukovodi njenim radom, i
 • da izvršava i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Komore.

Predsjednik Komore podnosi izvještaj o radu Skupštini Komore, kojoj je odgovoran za svoj rad.

Predsjednika Komore tajnim glasanjem bira Skupština Komore i njegov mandat traje četiri godine i ne može se ponoviti.

Jovan S. Čizmović,

Počasni predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA:

Jovan Čizmović, sin Spasoja, rođen je 01. 09. 1950. godine u Ozrinićima – Nikšić, Republika Crna Gora.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 26. 06. 1973. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine upisan je 01. 03. 1978. godine, od kada i danas obavlja djelatnost advokata, i ima sjedište advokatske kancelarije u Banjoj Luci u ul. Nikole Tesle br. 11-13.br. 11-13.

U organima Advokatske komore Republike Srpske ( u daljnjem tekstu: Komora) obavljao je dužnosti:

 • Predsjednik Upravnog odbora AK RS od 30. 10. 1993. godine do 01. 03. 1997. godine,
 • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 01. 03. 1997. godine do 02. 03. 2002. godine,
 • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 13. 03. 2004. godine do 21. 06. 2008. godine, i
 • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 21. 06. 2008. godine do 10.12.2016. godine

U Vijeću advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope (Council of the Bars and Law Societes of the European Union – CCBE) dana 28. 11. 2009. godine u Briselu izabran je za prvog predstavnika advokature Bosne i Hercegovine (Advokatske komore Republike Srpske i Advokatske komore Federacije BiH). Istog dana u Briselu je izabran za člana PECO Odbora CCBE (PECO Odbor je odbor Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih drušava Evrope koji ima za cilj promovisanje Vladavine prava i podržava reformske procese u Centralnoj i Istočnoj Evropi).

Djelatnost advokata obavljao je i obavlja sa najvišeg profesionalnog nivoa. Takav rad i doprinos razvoju i afirmaciji profesije advokata, kao i izuzetni rezultati u uspostavljanju saradnje sa drugim asocijacijama pravnika i advokata, kao i institucijama su zapaženi i priznati. Izdvajamo priznanja:

 • Advokatska komora Republike Srpske dodijelila mu je 02. 03. 2002. godine Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Komore, kao i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata,
 • Advokatska komora Crne Gore dodijelila mu je 08. 12. 2009. godine Povelju crnogorske advokature, najviše priznanje Komore, za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji advokature,
 • Advokatska komora Srbije dodijelila mu je 28. 02. 2010. godine Plaketu Advokatske komore Srbije kao znak priznanja za doprinos u razvoju i unapređenju dobrih kolegijalnih odnosa, profesionalne saradnje između advokatskih komora, razvoju i afirmaciji advokature u Srbiji i inostranstvu,
 • Advokatska komora Makedonije dodijelila mu je 29. 05. 2010. godine Povelju Advokatske komore Makedonije kao znak priznanja za uspješnu profesionalnu saradnju između advokatskih komora i razvoj i afirmaciju advokature,
 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci povodom 35 godina postojanja i uspješnog rada Pravnog fakulteta i 50 godina studija prava u Banjoj Luci dodijelio mu je 05. 02. 2010. godine Zlatnu plaketu za dugogodišnji doprinos i rad u razvoju i afirmaciji Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

Kao istaknuti pravnik više godina je član Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i član Predsjedništva Saveza uduženja pravnika Srbije i Republike Srpske, kao i član Uređivačkog odbora „Arhiv“-a, najstarijeg časopisa u Srbiji (1906 godina), odnosno Jugoslaviji, za pravnu teoriju i praksu, i član Uređivačkog odbora „Srpske pravne misli“, časopisa za pravnu teoriju i praksu u Republici Srpskoj.

Osim rada u profesiji, u čemu je iskazano nastojanje da se ostvare najveći profesionalni standardi u izvršavanju djelatnosti advokata, ne manje značajan, naprotiv, je njegov rad i ostvareni rezultati u razvoju Republike Srpske. Izvršavao je i poslove savjetnika Predsjednika Republike Srpske za politički sistem i pravna pitanja u vremenu od 01. 12. 2000. godine do 30. 06. 2004. godine.

Cijeneći njegov poznati doprinos Predsjednik Republike Srpske ga je 24. 10. 2006. godine odlikovao Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, koji orden se dodjeljuje istaknutim ličnostima za rad i izvanredne zasluge u poslijeratnom razvoju Republike Srpske, učvršćenju mira i međunarodne saradnje, kao i za lične rezultate i dostignuća čiji značaj ima šire razmjere i doprinos afirmaciji Republike Srpske.

Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine 10.9.2013. godine dodijelila mu je Zlatnu plaketu, koja je najviše priznanje i zahvalnost Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine za posebne zasluge u unapređivanju advokature, u borbi za dosljednu primjenu zakona, u stručnom i savjesnom zastepenu svojih stranaka, u afirmisanju advokature kao samostalne i neovisne službe, u razvijanju kolegijalnosti između advokata, u odgoju i stručnom uzdizanju advokatskog podmlatka, te uopšte, podizanju ugleda advokature u zemlji i inostranstvu.

Udruženje pravnika Republike Srpske dodijelilo mu je 4.10.2013. godine Povelju, koja je najviše priznanje Udruženja pravnika Republike Srpske za naročite zasluge i izuzetan doprinos u razvoju tog Udruženja.

Prepoznat je njegov doprinos i u duhovnom životu zajednice iz koje je potekao. Izdvaja se njegovo proglašenje Ktitorom zadužbinarom Sabornog hrama Sv. Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Nikšiću, koje je izvršeno 7.1.2001. godine (na Božić) od strane Mitropolije crnogorsko-primorske, Crkvena opština Nikšić, povodom i u čast stogodišnjice Hrama i 2000. godina hrišćanstva.

Na 18-om zasjedanju Skupštine AKRS održane dana, 24.06.2016. godine izabran za počasnog predsjednika AK RS.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je najviši organ Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je delegatska.

Delegati za Skupštinu Advokatske komore Republike Srpske se kandiduju i biraju neposredno i isključivo tajnim glasanjem u zborovima advokata Advokatske komore Republike Srpske.

Na svakih deset članova zbora advokata Advokatske komore Republike Srpske se bira jedan delegat za Skupštinu Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske donosi:

 • Statut Advokatske komore Republike Srpske,
 • Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske,
 • Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Advokatske komore Republike Srpske,
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske,
 • Poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske i radu radnih tijela i fondova koje obrazuje,

Skupština Advokatske komore Republike Srpske odlučuje i raspravlja o:

 • Svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke;
 • Završnom računu i o planu prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske;
 • Izvještajima o radu organa Advokatske komore Republike Srpske;
 • Odlučuje o dodjeli priznanja Advokatske komore Republike Srpske;
 • Osnivanju fondova Advokatske komore Republike Srpske;
 • Formirnju stalnih i povremenih komisija Advokatske komore Republike Srpske;
 • O prekidu rada advokata i drugim mjerama radi zaštite profesionalnih prava i interesa advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • Drugim poslovima i zadacima u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske tajnim glasanjem bira, potvrđuje mandat i opoziva:

 • Predsjednika Advokatske komore Republike Srpske,
 • Pet članova Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske,
 • Glavnog disciplinskog tužioca i šest disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske,
 • Predsjednika Disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, šest sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske i šest sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske,
 • Dva člana Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske,
 • Člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kojeg bira Advokatska komora Republike Srpske; i
 • Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove drugih povremenih odbora, komisija i radnih tijela Skupštine Advokatske komore Republike Srpske.

DELEGATI SKUPŠTINE KOMORE 2016 – 2020 SU:

MRŠA DALIBOR, advokat, iz Banje Luke

BOŠKOVIĆ MILETA, advokat, iz Banje Luke

KISIN ZORAN, advokat, iz Banje Luke

STOJANOVIĆ BORIS, advokat, iz Banje Luke

SANDIĆ DARIO, advokat, iz Banje Luke

BAŠTINAC MLADEN, advokat, iz Banje Luke

DUKIĆ RANKO, advokat, iz Banje Luke

JOVIŠEVIĆ GORDAN, advokat, iz Banje Luke

RADIĆ LAZO, advokat, iz Banje Luke

SAJIĆ ALEKSANDAR, advokat, iz Banje Luke

ČIZMOVIĆ JOVAN, advokat, iz Banje Luke

BOGDANOVIĆ JELENA, advokat, iz Banje Luke

GOLUB MIŠO, advokat, iz Banje Luke

JANKOVIĆ JEVTO, advokat, iz Banje Luke

BOŽIĆ DANICA, advokat, iz Banje Luke

DRAGIČEVIĆ LjUBIŠA, advokat, iz Banje Luke

JOVIŠEVIĆ JASMINKA, advokat, iz Banje Luke

KNEŽIĆ OLEG, advokat, iz Banje Luke

KOSIĆ SANjIN, advokat, iz Banje Luke

METLIĆ ALEKSANDRA, advokat, iz Banje Luke

TOPIĆ SAŠA, advokat, iz Banje Luke

Mr DABIĆ MIRKO, advokat, iz Banje Luke

BIBIĆ PETAR, advokat, iz Bijeljine

VASIĆ ĐORĐE, advokat, iz Bijeljine

DRAŠKOVIĆ VOJISLAV, advokat, iz Bijeljine

PERIĆ MILOŠ, advokat, iz Zvornika

SAVIĆ TATJANA, advokat, iz Bijeljine

DRINIĆ PREDRAG, advokat, iz Bijeljine

MARKOVIĆ SAVO, advokat, iz Bijeljine

SIMIĆ MIRKO, advokat, iz Brčkog

ĆEKLIĆ NIKOLA, advokat, iz Bijeljine

NOVIĆ NADA, advokat, iz Dervente

LOPANDIĆ SINIŠA, advokat, iz Doboja

ANIČIĆ CVIJO, advokat, iz Dervente

SPREČO DAMIR, advokat, iz Doboja

ĐURĐEVIĆ MILORAD, advokat, iz Dervente

TUFEGDŽIĆ MIODRAG, advokat, iz Doboja

PELEMIŠ OLIVERA, advokat, iz Vlasenice

MANDIĆ NADA, advokat, iz Istočnog Sarajeva

POPOVIĆ ZORAN, advokat, iz Rogatice

TOMOVIĆ ZORAN, advokat, iz Trebinja

GNjATOVIĆ ŽELjKO, advokat, iz Prijedora

LAZIĆ SLAVICA, advokat, iz Prijedora

STANIĆ RADOVAN, advokat, iz Prijedora.

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske je izvršni organ Advokatske komore Republike Srpske koji vrši prava i dužnosti utvrđene Statutom.

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske:

 • sprovodi odluke Skupštine Advokatske komore Republike Srpske;
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi Pravilnik o polaganju Advokatskog ispita Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi Pravilnik i program stručnog osposobljavanja advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi Pravilnik o solidarnosti advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi i druge opšte akte koji nisu ovim Statutom ili drugim opštim aktom stavljeni u nadležnost Skupštine Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi programe stalne opšte i posebne obuke advokata članova Advokatske komore Republike Srpske;
 • uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, advokatskih ortačkih društava, advokatskih društava, advokatskih pripravnika i stručnih saradnika za pravne poslove;
 • uređuje sadržinu i način vođenja Upisnika A i Upisnika B stranih advokata;
 • odlučuje o zahtjevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenike advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, advokatskih ortačkih društava, advokatskih društava, advokatskih pripravnika i stručnih saradnika za pravne poslove;
 • odlučuje o zahtjevima za upis, brisanje i poništaj upisa u upisnike stranih advokata;
 • odlučuje o privremenom prestanku prava na bavljenje advokaturom i o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,
 • uređuje sadržinu i način izdavanja i ovjeravanja legitimacije advokata, stranog advokata, advokatskog pripravnika i advokatskog stručnog saradnika upisnih u imenike i upisnike Advokatske komore Republike Srpske;
 • utvrđuje visinu troškova upisa u imenike i upisnike Advokatske komore Republike Srpske;
 • utvrđuje visinu troškova polaganja Advokatskog ispita Advokatske komore Republike Srpske i način utroška tih sredstava;
 • utvrđuje visinu pretplate na publikacije koje izdaje Advokatska komora Republike Srpske;
 • izvršava konačne presude disciplinskih sudova Advokatske komore Republike Srpske;
 • donosi odluke o raspisivanju izbora za članove organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Republike Srpske;
 • donosi odluke o imenovanju Izborne komisije Advokatske komore Republike Srpske, Verifikacione komisije Advokatske komore Republike Srpske i biračkih odbora u zborovima advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • utvrđuje liste kandidata za izbor članova organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Republike Srpske koje bira Skupština Advokatske komore Republike Srpske;
 • preduzima i predlaže mjere i učestvuje u saradnji Advokatske komore Republike Srpske sa republičkim i pravosudnim organima Republike Srpske, državnim i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i advokatskim komorama i drugim profesionalnim i stručnim organizacijama iz inostranstva;
 • prati rad advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, advokatskih ortačkih društava i advokatskih društava na teritoriji Republike Srpske i preduzima odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
 • donosi odluke o vrsti, oblicima i trajanju mjera za zaštitu profesionalnih prava i interesa advokata Advokatske komore Republike Srpske i o njihovoj primjeni, s tim da ako se radi o prekidu rada ta mjera ne može trajati duže od tri dana;
 • prati rad u zborovima advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • utvrđuje prijedlog plana prihoda i rashoda, koji donosi Skupština Advokatske komore Republike Srpske, i stara se o njegovom urednom izvršavanju;
 • utvrđuje godišnji račun Advokatske komore Republike Srpske, koji usvaja Skupština Advokatske komore Republike Srpske;
 • određuje lica koja se zadužuju materijalnim sredstvima Advokatske komore Republike Srpske i koja mogu raspolagati tim sredstvima i granice njihovih ovlašćenja;
 • utvrđuje prijedlog za dodjelu priznanja Advokatske komore Republike Srpske;
 • predlaže osnovnu orijentaciju časopisa “Advokatura” i drugih štampanih i elektronskih izdanja i prezentacije Advokatske komore Republike Srpske;
 • imenuje glavnog i odgovornog urednika i članove uređivačkih odbora časopisa “Advokatura” i drugih štampanih i elektronskih izdanja i prezentacije Advokatske komore Republike Srpske;
 • prikuplja kandidature i utvrđuje listu kandidata za izbor člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine iz Advokatske komore Republike Srpske;
 • odlučuje o statusnim, materijalnim i drugim pitanjima radnika Sekretarijata Advokatske komore Republike Srpske;
 • odlučuje o poslovima i pitanjima koji zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom nisu iz djelokruga rada Skupštine Advokatske komore Republike Srpske ili nekog drugog organa Advokatske komore Republike Srpske;
 • na prijedlog predsjednika Advokatske komore Republike Srpske utvrđuje prijedlog odluke o članstvu Advokatske komore Republike Srpske u međunarodnim advokatskim organizacijama i udruženjima;
 • imenuje komisije i tijela, iz reda advokata i advokatskih pripravnika i kada oni nisu članovi organa Advokatske komore Republike Srpske, utvrđuje njihove zadatke i obaveze, radi izvršenja poslova iz svoje nadležnosti;
 • vrši druge poslove koje mu povjeri i naloži Skupština Advokatske komore Republike Srpske i predsjednik Advokatske komore Republike Srpske.

Članovi Izvršnog odbora Komore su:

Savan Zec, advokat, iz Kozarske Dubice, predsjednik Izvršnog odbora

Draginja Aničić, advokat, iz Banje Luke, član

Tanja Dukić-Čičić, advokat, iz Banje Luke, član

Darko Kremenović, advokat,iz Banje Luke, član

Jelena Bogdanović, advokat, iz Banje Luke, član

Boris Stojanović, advokat, iz Banje Luke, predsjednik Zbora advokata Banja Luka,

Dejan Maksimović, advokat iz Bijeljine, predsjednik Zbora advokata Bijeljina

Džavid Slamnik, advokat, iz Doboja, predsjednik Zbora advokata Doboj,

Aleksandar Majkalović, advokat, iz Pala,predsjednik Zbora advokata Istočno Sarajevo,

Željko Gnjatović, advokat, iz Prijedora, predsjednik Zbora advokata Prijedor i

Momo Turanjanin, advokat iz Trebinja, predsjednik Zbora avokata Trebinje

Disciplinski sudovi Advokatske komore Republike Srpske

Disciplinske sudove Advokatske komore Republike Srpske čine Predsjednik Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, Prvostepeni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske, predsjednik Apelacionog disciplinskog suda i Apelacioni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske.

Prvostepeni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske i Apelacioni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske imaju po pet sudija.

Radom disciplinskih sudova Advokatske komore Republike Srpske rukovode predsjednici disciplinskih sudova Advokatske komore Republike Srpske.

disciplinskim sudovima Advokatske komore Republike Srpske sude sudije pojedinci ili vijeća troje sudija.

Na zasjedanju Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, 15. 06. 2019. za Predsjednika Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske godine izabran je:

ĆULIBRK RADE, advokat, iz Banje Luke,

Na dužnost sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

BOGDANOVIĆ BILJANA, advokat iz Bijeljine

LAZIĆ SVETLANA, advokat iz Doboja

MRŠA DALIBOR, advokat iz Banje Luke

ANTONIĆ MILE, advokat iz Banje Luke

TURANJANIN MOMO, advokat iz Trebinja

Na zasjedanju Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, 15. 06. 2019. godine, za Predsjednika Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabran je:

Mr MARIĆ SINIŠA, advokat, iz Banje Luke,

I na dužnost sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

NEŠKOVIĆ GORAN, advokat iz Doboja

BULIĆ BOROVČANIN MILANA, advokat iz Sokoca

DELIĆ SMILJANA, advokat iz Banje Luke

MIHAJLOVIĆ GORAN, advokat iz Brčkog

KULENOVIĆ MARJANA, advokat iz Banje Luke

Disciplinsko tužilaštvo Advokatske komore Republike Srpske

Disciplinski tužilaštvo Advokatske komore Republike Srpske čine Glavni disciplinski tužilac Advokatske komore Republike Srpske i šest disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske.

Glavni disciplinski tužilac Advokatske komore Republike Srpske prima disciplinske prijave protiv advokata, advokatskih pripravnika i stručnih saradnika za pravne poslove i zadužuje disciplinske tužioce Advokatske komore Republike Srpske sa prijavama radi postupanja po istim i koordinira njihov rad.

Disciplinski tužioci Advokatske komore Republike Srpske odlučuju o pokretanju disciplinskog postupka, podižu i zastupaju optužni akt pred disciplinskim sudovima Advokatske komore Republike Srpske, ulažu pravne lijekove i predlažu Izvršnom odboru Advokatske komore Republike Srpske određivanje privremene zabrane rada advokata (suspenziju).

Disciplinski tužioci Advokatske komore Republike Srpske su dužni da postupaju po obaveznim uputstvima Glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske.

Na zasjedanju Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, 15. 06. 2019. godine, na dužnost Glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske izabran je:

Mr ZEC DRAŠKO,advokat, iz Prijedora,

Na dužnost disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske.

BUZAKOVIĆ BRANKO, advokat, iz Teslića,

LAZAREVIĆ RADIVOJE, advokat, iz Zvornika,

RADOVIĆ MILENKO, advokat, iz Foče,

BAROŠ PREDRAG, advokat, iz Banje Luke,

MARIĆ GORAN, advokat, iz Banje Luke, i

ĐUKIĆ ČEDO, advokat, iz Banje Luke,

1) Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske ima tri člana od kojih dva člana neposredno i tajnim glasanjem bira Skupština Advokatske komore Republike Srpske a treći član je kvalifikovano i ovlašćeno lice za vođenje materijalno – finansijskog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske koje je u ugovornom odnosu sa Advokatskom komorom Republike Srpske.

2) Mandat članova Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske koje bira Skupština Advokatske komore Republike Srpske traje četiri godine i ne može se ponoviti.

3) Do potvrđivanja mandata novog saziva Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske traju prava i dužnosti Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske iz prethodnog saziva.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 20-om zasjedanju (Izborna Skupština), održanom u Banjoj Luci, dana 17. juna 2017. godine, donijela je odluku o izboru dva člana Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske.

Za članove Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

1.MRĐEN MIRJANA, advokat, iz Brčkog

2.RISTIĆ MIROSLAV, advokat, iz Doboja

Treći član Komisije je kvalifikovano i ovlašćeno lice za vođenje materijalno – finansijskog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske koje je u ugovornom odnosu sa Advokatskom komorom Republike Srpske.

Milorad Tomić

Bivši predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

In memoriam /1950-1995/

Milorad Tomić je rođen 16. juna 1950. godine u Ključu. Osmogodišnju školu i Gimnaziju je završio u Ključu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 21. novembra 1972. godine. Pripravničku praksu je obavio u preduzeću EDP Banja Luka i Opštinskom sudu u Ključu.

Pravosudni ispit je položio 28. februara 1974. godine, nakon čega je izabran za sudiju Opštinskog suda u Ključu, gdje je radio od maja 1977. godine kada je izabran za sudiju Opštinskog suda u Banjoj Luci. Bio je aktivan u Pionirskoj i omladinskoj organizaciji u Ključu, te je biran za člana Predsjedništva te organizacije. U članstvo SK je primljen 1973. godine.

U Opštinskom sudu u Banjoj Luci biran je za člana Izvršnog odbora sindikata, kao i na dužnost predsjednika Savjeta radne zajednice i sekretara OSK Opštinskog suda u Banjoj Luci.

Bio je upisan u Imenik advokata Advokatske komore Banja Luka u vremenu od 11. aprila 1981. godine do 30. oktobra 1993. godine, a od tada do 03. marta 1995. godine bio je upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske. Kao aktivan politički radnik 25. septembra 1982. godine biran je za člana Predsjedništva Pete Konferencije delegata Zajednice advokatskih komora Bosne i Hercegovine, a u organe Advokatske komore Bosne i Hercegovine biran je 14. oktobra 1898. godine, kada mu je povjerenje ukazano izborom za člana Upravnog odbora Komore.

Na osnivačkoj Skupštini Advokatske komore Republike Srpske, koja je održana 30. oktobra 1993. godine u Banjoj Luci, izabran je na dužnost predsjednika Komore, koju dužnost je izvršavao do 03. marta 1995. godine.

Advokatska komora Republike Srpske mu je 01. marta 2004. godine, posthumno, dodijelila Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Advokatske komore Republike Srpske i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata.

Milorad P. Ivošević

Bivši predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA:

Rođen je 07.08.1940. godine u Sloješnici, opština Kruševo, srez Bitolj, SR Makedonija.

Diplomirao je 05. septembra 1964. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni ispit položio je 29. juna 1968. godine u Sarajevu.

Nakon završenog studija radio je u privredi, organima uprave i kao sudija, a jedno vrijeme je i obavljao dužnost predsjednika Opštinskog suda u Doboju.

Advokaturom se bavio od 01. marta 1990. godine do 30. novembra 2003. godine, u kojem vremenu je imao sjedište advokatske kancelarije u Doboju i Banjoj Luci.

U Advokatskoj komori Republike Srpske obavljao je dužnost člana Izvršnog odbora u sazivu od 01. marta 1997. godine do 02. marta 2002. godine, predsjednika Izvršnog odbora u periodu od 15. aprila 2000. godine do 02. marta 2002. godine, a nakon toga dužnost predsjednika Advokatske komore Republike Srpske u periodu od 03. marta 2002. godine do 29. novembra 2003. godine.

Advokatska komora Republike Srpske dodijelila mu je 13. marta 2004. godine Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Advokatske komore Republike Srpske i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata.

Bio je član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. To članstvo je prestalo izborom na dužnost sudije Ustavnog suda Republike Srpske, koju je izvršavao u vrmenu od 30. novembra 2003. godine do 05. juna 2012. godine.

Kao licu koje je ostvarilo pravo na starosnu penziju ponovo mu je dozvoljeno bavljenje advokaturom počev od 01. februara 2013. godine, sa sjedištem advokatske kancelarije u Banjoj Luci.

Jovan S. Čizmović

Počasni predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA:

Jovan Čizmović, sin Spasoja, rođen je 01. 09. 1950. godine u Ozrinićima – Nikšić, Republika Crna Gora.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 26. 06. 1973. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine upisan je 01. 03. 1978. godine, od kada i danas obavlja djelatnost advokata, i ima sjedište advokatske kancelarije u Banjoj Luci u ul. Nikole Tesle br. 11-13.br. 11-13.

U organima Advokatske komore Republike Srpske ( u daljnjem tekstu: Komora) obavljao je dužnosti:

 • Predsjednik Upravnog odbora AK RS od 30. 10. 1993. godine do 01. 03. 1997. godine,
 • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 01. 03. 1997. godine do 02. 03. 2002. godine,
 • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 13. 03. 2004. godine do 21. 06. 2008. godine, i
 • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 21. 06. 2008. godine do 10.12.2016. godine

U Vijeću advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope (Council of the Bars and Law Societes of the European Union – CCBE) dana 28. 11. 2009. godine u Briselu izabran je za prvog predstavnika advokature Bosne i Hercegovine (Advokatske komore Republike Srpske i Advokatske komore Federacije BiH). Istog dana u Briselu je izabran za člana PECO Odbora CCBE (PECO Odbor je odbor Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih drušava Evrope koji ima za cilj promovisanje Vladavine prava i podržava reformske procese u Centralnoj i Istočnoj Evropi).

Djelatnost advokata obavljao je i obavlja sa najvišeg profesionalnog nivoa. Takav rad i doprinos razvoju i afirmaciji profesije advokata, kao i izuzetni rezultati u uspostavljanju saradnje sa drugim asocijacijama pravnika i advokata, kao i institucijama su zapaženi i priznati. Izdvajamo priznanja:

 • Advokatska komora Republike Srpske dodijelila mu je 02. 03. 2002. godine Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Komore, kao i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata,
 • Advokatska komora Crne Gore dodijelila mu je 08. 12. 2009. godine Povelju crnogorske advokature, najviše priznanje Komore, za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji advokature,
 • Advokatska komora Srbije dodijelila mu je 28. 02. 2010. godine Plaketu Advokatske komore Srbije kao znak priznanja za doprinos u razvoju i unapređenju dobrih kolegijalnih odnosa, profesionalne saradnje između advokatskih komora, razvoju i afirmaciji advokature u Srbiji i inostranstvu,
 • Advokatska komora Makedonije dodijelila mu je 29. 05. 2010. godine Povelju Advokatske komore Makedonije kao znak priznanja za uspješnu profesionalnu saradnju između advokatskih komora i razvoj i afirmaciju advokature,
 • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci povodom 35 godina postojanja i uspješnog rada Pravnog fakulteta i 50 godina studija prava u Banjoj Luci dodijelio mu je 05. 02. 2010. godine Zlatnu plaketu za dugogodišnji doprinos i rad u razvoju i afirmaciji Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

Kao istaknuti pravnik više godina je član Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i član Predsjedništva Saveza uduženja pravnika Srbije i Republike Srpske, kao i član Uređivačkog odbora „Arhiv“-a, najstarijeg časopisa u Srbiji (1906 godina), odnosno Jugoslaviji, za pravnu teoriju i praksu, i član Uređivačkog odbora „Srpske pravne misli“, časopisa za pravnu teoriju i praksu u Republici Srpskoj.

Osim rada u profesiji, u čemu je iskazano nastojanje da se ostvare najveći profesionalni standardi u izvršavanju djelatnosti advokata, ne manje značajan, naprotiv, je njegov rad i ostvareni rezultati u razvoju Republike Srpske. Izvršavao je i poslove savjetnika Predsjednika Republike Srpske za politički sistem i pravna pitanja u vremenu od 01. 12. 2000. godine do 30. 06. 2004. godine.

Cijeneći njegov poznati doprinos Predsjednik Republike Srpske ga je 24. 10. 2006. godine odlikovao Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, koji orden se dodjeljuje istaknutim ličnostima za rad i izvanredne zasluge u poslijeratnom razvoju Republike Srpske, učvršćenju mira i međunarodne saradnje, kao i za lične rezultate i dostignuća čiji značaj ima šire razmjere i doprinos afirmaciji Republike Srpske.

Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine 10.9.2013. godine dodijelila mu je Zlatnu plaketu, koja je najviše priznanje i zahvalnost Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine za posebne zasluge u unapređivanju advokature, u borbi za dosljednu primjenu zakona, u stručnom i savjesnom zastepenu svojih stranaka, u afirmisanju advokature kao samostalne i neovisne službe, u razvijanju kolegijalnosti između advokata, u odgoju i stručnom uzdizanju advokatskog podmlatka, te uopšte, podizanju ugleda advokature u zemlji i inostranstvu.

Udruženje pravnika Republike Srpske dodijelilo mu je 4.10.2013. godine Povelju, koja je najviše priznanje Udruženja pravnika Republike Srpske za naročite zasluge i izuzetan doprinos u razvoju tog Udruženja.

Prepoznat je njegov doprinos i u duhovnom životu zajednice iz koje je potekao. Izdvaja se njegovo proglašenje Ktitorom zadužbinarom Sabornog hrama Sv. Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Nikšiću, koje je izvršeno 7.1.2001. godine (na Božić) od strane Mitropolije crnogorsko-primorske, Crkvena opština Nikšić, povodom i u čast stogodišnjice Hrama i 2000. godina hrišćanstva.

Na 18-om zasjedanju Skupštine AKRS održane dana, 24.06.2016. godine izabran za počasnog predsjednika AK RS.

Branislav A. Rakić,

Bivši Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA:

Бранислав А. Ракић, син Александра, рођен је 23.фебруара 1971.године у Зеници. Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци 17. децембра 1998.године. Приправничку вјежбу је обавио у Основном суду у Бањој Луци, након чега је радио на пословима стручног сарадника у Влади Републике Српске и Правобранилаштву Републике Српске. Уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 20. фебруара 2002. године. Има сједиште адвокатске канцеларије у Бањој Луци у ул. Николе Пашића број 16.

Вриједно је поменути да је у периоду од 2006. до 2011. године вршио супервизију над радом студената који су похађали Правну клинику из области грађанског процесног права на Правном факултету у Бањој Луци.

У органима Aдвокатске коморе Републике Српске обављао је дужности дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 13. марта 2004. до 21. јуна 2008. године.

Био је члан Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 21. јуна 2008.године до 15. септембра 2012. године и вршилац дужности предсједника Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 19. јуна 2011. године до 15. септембра 2012.године.

У периоду од 21.03.2015. године до 10.12.2016. године, обављао је дужност судије Апелационог дисциплинсог суда Адвокатске комре Републике Српске.

Од 2018. године, члан је Предсјдништва Удружења првника Републике Српске.

Поводом 20. година од доношења Закона о адвокатури Републике Српске Адвокатска комора Републике Српске му је додијелила Признање за допринос развоју адвокатске дјелатности у Републици Српској.

На 19-ом засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске одржане дана, 10.12.2016. године изабран је за предсједника Коморе, коју дужност је обављао до 24.04.2021. године.