NORMATIVNI OKVIR

Ispod možete preuzeti dokumente sa normativnim okvirima Advokatske Komore Republike Srpske.

Klikom na plavu ikonicu sa desne strane svakog dokumenta možete preuzeti taj dokument.

Pravilnik i program stalne opšte i posebne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika.

Pravilnik o solidarnosti advokata Advokatske komore Republike Srpske.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o solidarnosti advokata Advokatske komore Republike Srpske.

Pravilnik o solidarnosti advokata Advokatske komore Republike Srpske

Pravilnik o web stranici i dozvoljenom načinu predstavljanja advokata Advokatske komore Republike Srpske

Pravilnik o advokatskom ispitu AK RS

Pravilnik o polaganju Advokatskog ispita.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Advokatskom ispitu Advokatske komore Republike Srpske

Zakon o advokaturi Republike Srpske

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Advokatske komore Republike Srpske

Statut Advokatske komore Republike Srpske

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Advokatske komore Republike Srpske

Kodeks etike advokata

Odluka o usvajanju Pravila ponašanja za evropske pravnike Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope-CCBE

Pravila ponašanja za evropske pravnike

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata

Autentično tumačenje Tarifnog broja 2. Ostali postupci (u procjenjivim stvarima) stav 1.

Obavještenje broj: 02-178/2018, od 01.09.2019. godine

Obavještenje broj: 02-179/2018, od 01.09.2019. godine

Obavještenje broj: 02-67/2018, od 28.09.2019. godine

Tumačenje Tarifnog broja 2. Ostali postupci (u procjenjivim stvarima) stav 1.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika

Identifikacione obaveze svih oblika rada advokata i osiguranje od profesionalne odgvornosti advokata i advokatskog društva

Uslovi osiguranja i okvirni ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata i advokatskih društava

Poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske

Poslovnik o radu Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Pravilnik o službenoj odjeći advokata Advokatske komore Republike Srpske